Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
van Bouwbedrijf dNba B.V. B.V., gevestigd te Warmenhuizen

Artikel 1 – Toepasselijkheid; Definities.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk, onderhoud en verkoop door Bouwbedrijf dNba B.V., gevestigd te Warmenhuizen, aangegaan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zullen worden aangeduid als “de voorwaarden”.
In de voorwaarden wordt DNba B.V. gevestigd te Warmenhuizen, aangeduid als “dNba B.V.” zijnde de gebruiker van
deze voorwaarden. In de voorwaarden wordt de contractspartner van dNba B.V. aangeduid als “de opdrachtgever”.

1.3 Indien de opdrachtgever de acceptatie van het door dNba B.V. gedane aanbod uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de voor-
waarden weerspreekt en naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, wordt het aanbod van de opdrachtgever geacht niet
te zijn aanvaard.

1.4 Indien de opdrachtgever bij aanvaarding van het aanbod van dNba B.V. de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet uitdruk-
kelijk weerspreekt, kunnen mogelijke algemene voorwaarden van de opdrachtgever nimmer van toepassing zijn.

1.5 Te allen tijde zal gelden dat algemene voorwaarden van de opdrachtgever slechts dan voor dNba B.V. bindend zullen kunnen
zijn, indien dNba B.V. zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 – Daggeldwerk.

2.1 DNba B.V. voert, na verkregen opdracht daartoe, alle werkzaamheden ten spoedigste vakkundig uit, onder bijlevering van de
daarvoor benodigde materialen, die van de normale handelskwaliteit zijn.

2.2 Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de tussentijdse betalingsverplichtingen, is dNba B.V. bevoegd de
uitvoering van het werk op te schorten, onverminderd haar recht tot vergoeding van schade, kosten en interessen.

2.3 Bij niet-nakoming van de gestelde betalingsverplichtingen is de opdrachtgever vanaf de dag na dagtekening van de nota een
rente van 1,25% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
Artikel 3 – Aangenomen werk.

3.1 Alle aanbiedingen geschieden volgens een gelijktijdig ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en).
Kleine maatafwijkingen bevrijden de opdrachtgever niet van zijn overeengekomen verplichtingen.

3.2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de aan te geven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, dit
alles met inachtneming van lid 1 van dit artikel.

3.3 DNba B.V. is gehouden haar aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten.

4.1 Op alle door dNba B.V. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen behoudt zij zich alle
intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en copieëren zijn slechts toegestaan na uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van dNba B.V..

4.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen blijven onvervreemdbaar
eigendom van dNba B.V. en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

4.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 4540,-
onverminderd het recht van dNba B.V. om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 5 – Verplichtingen van dNba B.V..

5.1 DNba B.V. is verplicht de overeengekomen werkzaamheden naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

5.2 DNba B.V. aanvaardt de opdracht onder voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzinge
tijdig door de opdrachtgever worden verleend.

5.3 DNba B.V. vangt de werkzaamheden, na overleg met de opdrachtgever, zo spoedig mogelijk na ontvangst van de opdracht aan.

5.4 DNba B.V. verstrekt de opdrachtgever regelmatig een overzicht van de stand van het werk, dat tevens een overzicht geeft van de te betalen termijnen.

Artikel 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever.

6.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat dNba B.V. tijdig kan beschikken over:
a. de voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschik-
kingen), een en ander op aanwijzing van dNba B.V.;
b. het terrein, het water of de weg, waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd;
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
d. aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering
van de werkzaamheden benodigde energie;
e. tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

6.2 De opdrachtgever dient, zonder daarvoor enige vergoeding van dNba B.V. te ontvangen zorg te dragen voor de aanwezigheid
van water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte van materialen, indien deze materialen op of bij het werk aanwezig zijn.

6.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan
zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige of onvolledige uitvoering daarvan zoals in
de overeenkomst bepaald.

6.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden,
komen de daaruit voor dNba B.V. voortvloeiende schade en kosten voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Uitbesteding werk aan derden.

7.1 De opdrachtgever machtigt dNba B.V. om de opdracht door (een) door haar aan te wijzen derde(n), op een door haar gewenst
tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door dNba B.V. aan (de) derde(n) van alle rechten en
verplichtingen, voortvloeiende uit de door dNba B.V. met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid.

8.1 DNba B.V. is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. niet toerekenbare tekortkomingen, zoals verder in deze voorwaarden omschreven;
b. een handelen of nalaten van de opdrachtgever, van zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de
opdrachtgever te werk zijn gesteld.

8.2 DNba B.V. is aansprakelijk, voorzover haar verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel,
alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door opzet of grove schuld
van dNba B.V. of ondergeschikten van dNba B.V.. Voor schade, ontstaan door een handelen of nalaten van niet ondergeschikten
van dNba B.V., is dNba B.V. nimmer aansprakelijk.

8.3 De leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn ten aanzien van uit te voeren meerwerk van overeenkomstige toepassing.

8.4 DNba B.V. is niet aansprakelijk voor eisen, gesteld door overheid en/of organisaties/instellingen belast met het toezicht op
de bouw en/of bouwvoorschriften, bouwvergunningen of andere eisen gesteld door de overheid, welke verband houden met
de opdracht, respectievelijk het daarop betrekking hebbende meerwerk, zoals die door de opdrachtgever of diens wettelijke
vertegenwoordiger voor, tijdens of na het verstrekken daarvan aan dNba B.V. is gegeven. Het al of niet verlenen van subsidie,
financiering en andere onvoorziene omstandigheden leiden niet tot het annuleren van opdrachten, tenzij alsdan tussen
opdrachtgever en dNba B.V. schriftelijk anders is overeengekomen.

8.5 De toepasselijkheid van het in artikel 1645 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9 – Meer- en minderwerk.

9.1 De overeengekomen werkzaamheden omvatten al datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

9.2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor
verrekening in aanmerking.

9.3 Door dNba B.V. te maken kosten ten gevolge van dNba B.V. niet toe te rekenen omstandigheden komen voor rekening en risico
van de opdrachtgever.

9.4 Kosten van meer- en minderwerk zullen bij voortgang bouw en/of gelijktijdig met de laatste termijn worden verrekend.

9.5 De toepasselijkheid van het in artikel 1646 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10 – Opleveringstermijnen.

10.1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.

10.2 De opleveringstermijnen zijn vastgelegd in de verwachting dat er voor dNba B.V. geen beletselen zijn de uitvoering van dit werk
ter hand te nemen.

10.3 Overschrijding van de opleveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, behoudens indien er sprake is
van opzet dan wel grove nalatigheid zijdens dNba B.V..

10.4 Wanneer bestelde zaken na het verstrijken van de opleveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die
zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te zijner beschikking bij dNba B.V. opgeslagen.

Artikel 11 – Niet-toerekenbare tekortkomingen.

11.1 Buitengewone omstandigheden, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmering in
het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, zowel hier te lande als in
het land van herkomst van de voor de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materiaal, uitsluitingen, verlies of bescha-
diging van zaken gedurende transport naar dNba B.V. of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van zaken door leveran-
ciers van dNba B.V., ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid,
brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van dNba B.V., dan wel in de middelen van vervoer
van derden, het opleggen van opheffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden
meebrengen, leveren voor dNba B.V. een niet toerekenbare tekortkoming op, welke dNba B.V. ontheft van haar verplichtingen tot
levering c.q. uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadever-
goeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

11.2 DNba B.V. is in de lid 1 genoemde of andere overeenkomstige gevallen gerechtigd de koopovereenkomst c.q. de overeenkomst
tot uitvoering van werk door middel van een tot de opdrachtgever gerichte schriftelijke verklaring te ontbinden of deze op te
schorten, respectievelijk te wijzigen, tot dat de buitengewone omstandigheden als in lid 1 vermeld hebben opgehouden te
bestaan.

Artikel 12 – Reclame.

12.1 De opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van zaken c.q. de oplevering van het overeengekomen werk de zaken c.q.
het werk grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan dNba B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te
brengen, onder nauwkeurige opgave van de geconstateerde gebreken. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag
der levering c.q. oplevering dNba B.V. schriftelijk op de hoogte brengt van de gebreken, die de opdrachtgever na grondig
onderzoek heeft geconstateerd dan wel had kunnen constateren, wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het
gekochte is geleverd of opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

12.2 Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde gebreken pas na 8 dagen na levering c.q. oplevering redelijkerwijs door de opdracht-
gever kunnen worden c.q. hadden kunnen worden geconstateerd, dient deze zo spoedig mogelijk hierna dNba B.V. schriftelijk
van de gebreken op de hoogte te brengen, onder nauwkeurige opgave van de geconstateerde gebreken.

12.3 De opdrachtgever stelt dNba B.V. in staat de door de opdrachtgever gemelde gebreken te controleren.

12.4 Indien daadwerkelijk sprake is van gebreken als in lid 1 van dit artikel bedoeld en de opdrachtgever bovenstaande leden van dit
artikel in acht heeft genomen, dient dNba B.V. de door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij zorg te dragen dat de opgetreden gebreken binnen een redelijke termijn worden
verholpen. DNba B.V. is niet tot verdere schade – of kostenvergoeding uit welke hoofde dan ook – verplicht, behoudens opzet of
grove schuld van dNba B.V. of diens ondergeschikten.

12.5 Aansprakelijkheid van dNba B.V. vervalt in ieder geval drie maanden na levering van de zaken c.q. oplevering van het werk.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud.

13.1 De eigendom van door dNba B.V. aan de opdrachtgever geleverd/afgeleverd of te leveren/af te leveren zaken of werken blijft bij
dNba B.V. en gaat eerst over, wanneer de opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten, kosten, boetes en schadevergoedingen
terzake van de geleverde/afgeleverde zaken of werken, incl. voorafgaande en opvolgende leveringen/aflevering en met inbe-
grip van de op dNba B.V. t.b.v. de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, zal hebben voldaan.

13.2 Van het moment van levering/aflevering door dNba B.V. aan opdrachtgever van de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken zijn
deze voor rekening en risico van de opdrachtgever, met name in geval van verlies, dan wel beschadiging van deze zaken door
welke oorzaak dan ook ontstaan.

13.3 De opdrachtgever is in dit kader verplicht de door dNba B.V. geleverde/afgeleverde zaken voldoende te verzekeren bij een te
goede naam en faam bekendstaande in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij, met name tegen de geldelijke
gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal of het teniet gaan door brand, blikseminslag of welke andere oorzaak dan ook.

13.4 DNba B.V. heeft te allen tijde het recht inzage te nemen in de verzekeringspolis zoals in lid 3 van dit artikel bedoeld.

13.5 Het is de opdrachtgever verboden om voor het tijdstip van voldoening van de door hem verschuldigde prestaties, dus voor het
moment waarop de opdrachtgever eigenaar is geworden van de in dit artikel bedoelde zaken, deze zaken aan derden te verpan-
den, in eigendom aan derden over te dragen, dan wel in de feitelijke macht van derden (te doen) brengen.

13.6 DNba B.V. wordt door de opdrachtgever gemachtigd om, indien de opdrachtgever betalingsverplichtingen jegens dNba B.V. niet
of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst door dNba B.V. geleverde zaken terug te nemen.

Artikel 14 – Materialen.

14.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen levert en verwerkt dNba B.V. materialen van normale handelskwaliteit.

14.2 Zaken die dNba B.V. tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, worden eigendom van dNba B.V., onder gehoudenheid tot
billijke verrekening, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 15 – Annulering.

15.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door dNba B.V. reeds
aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostprijs inclusief lonen en sociale lasten, over
te nemen.

15.2 De opdrachtgever zal de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen dNba B.V. tevens een bedrag verschuldigd zijn van 1/3 van de
overeengekomen prijs.

15.3 De opdrachtgever is verplicht in de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen dNba B.V. te vrijwaren tegen vorderingen van
derden ten gevolge van de annulering van de opdracht en/of de weigering de zaken af te nemen.

15.4 Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel behoudt dNba B.V. zich het recht voor volledige nakoming van de overeen-
komst dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 – Oplevering.

16.1 De overeengekomen werkzaamheden worden geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop dNba B.V. dit de opdrachtgever
schriftelijk mededeelt, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en/of gebouwde in gebruik heeft genomen. Indien een datum
van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd indien stagnatie optreedt, welke dNba B.V. niet kan
worden toegerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere, niet aan dNba B.V.
toe te rekenen omstandigheden, zoals in artikel 12 vermeld.

Artikel 17 – Toerekenbare tekortkoming en ontbinding.

17.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, zal dNba B.V. de
opdrachtgever schriftelijk in gebreke stellen, waarbij dNba B.V. een termijn stelt waarbinnen de opdrachtgever alsnog zijn ver-
plichtingen uit de overeenkomst dient na te komen. Indien binnen genoemde termijn de opdrachtgever niet alsnog zijn
overeengekomen verplichtingen nakomt, is de opdrachtgever in verzuim.

17.2 De opdrachtgever is zonder enige ingebrekestelling in verzuim, indien tussen opdrachtgever en dNba B.V. een voor de voldoen-
ing van door de opdrachtgever te verrichten prestaties bepaalde termijn is overeengekomen en deze termijn door de opdracht-
gever wordt overschreden.

17.3 Iedere toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst verplicht deze door dNba B.V.
ten gevolge van deze tekortkoming geleden schade volledig te vergoeden.

17.4 Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel is dNba B.V. in geval van een toerekenbare tekortkoming van de opdracht-
gever in de nakoming van de overeenkomst gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel
of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een tot de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring te ontbinden.

17.5 De in dit artikel vermelde rechten heeft dNba B.V. eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden
verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen,
indien zijn onroerende zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of
wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle
vorderingen, die dNba B.V. krachtens de gesloten overeenkomst op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 18 – Betaling.

18.1 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient betaling van deze termijnen plaats te vinden 14 dagen na de dag waarop dNba B.V. de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, tenzij schriftelijk anders is overeen-
gekomen.

18.2 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengeko-
men.

18.3 DNba B.V. is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn
is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente te berekenen ad. 1.25% per maand, gerekend vanaf de dag van verzending der
facturen.

18.4 DNba B.V. is voorts gerechtigd naast hoofdsom en rente, buitengerechtelijke kosten, welke gepaard gaan met het niet of niet
tijdig betalen van de opdrachtgever, te vorderen.

18.5 In het geval van buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever incassokosten verschuldigd over het opeisbare bedrag.
Het bedrag van de incassokosten wordt afgestemd op het incassotarief zoals gehanteerd door de Nederlandse Orde van
Advocaten. De koper is in ieder geval een minimum bedrag van € 70,– aan incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke
incassokosten worden tevens berekend over de in lid 3 van dit artikel vermelde contractuele rente. Bovenstaande geldt onver-
minderd het recht van dNba B.V. op vergoeding van alle overige kosten, schaden en interessen.

18.6 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de hoogte van
de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, heeft zowel dNba B.V. als de opdrachtgever het recht algehele verrekening
toe te passen.

18.7 Onvoorziene, tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden doorberekend.

Artikel 19 – Nadere bepalingen indien dNba B.V. als opdrachtgever optreedt.

19.1 De opdrachtnemer dient dNba B.V. op eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers die door hem
of door een derde in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden te werk zijn gesteld of zullen
worden gesteld.

19.2 De opdrachtnemer dient dNba B.V. op eerste verzoek loonstaten van de in lid 1 van dit artikel bedoelde werknemers ter inzage
te verstrekken, alsmede schriftelijke opgave te doen van de plaatsen waar die werknemers hun werkzaamheden verrichten,
alsmede van de aldaar gewerkte uren.

19.3 De opdrachtnemer staat jegens dNba B.V. in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de sociale
verzekeringswetten en uit de wet uit de loonbelasting ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel bedoelde werknemers.

19.4 De opdrachtnemer dient dNba B.V. op eerste verzoek schriftelijk op te geven de naam en het adres van de bedrijfsvereniging
waarbij de opdrachtnemer is ingeschreven en zijn loonbelastingnummer. De opdrachtnemer dient zijn geldige bewijs van
inschrijving bij de bedrijfsvereniging op verzoek van dNba B.V. ter inzage te verstrekken.

19.5 De opdrachtnemer dient op verzoek van dNba B.V. een verklaring te tonen betreffende zijn betalingsgedrag bij de in lid 4 van
dit artikel bedoelde bedrijfsvereniging en een verklaring betreffende zijn afdracht van loonbelasting, een en ander als bedoeld
in het kader van de in de wet Keten-aansprakelijkheid (verder te noemen “WKA”) vastgestelde richtlijnen.

19.6 De opdrachtnemer dient op verzoek van dNba B.V. aan te tonen dat hij c.q. de in lid 9 van dit artikel bedoelde derde een
voldoende administratie voert met betrekking tot de verschuldigde bedragen aan de bedrijfsvereniging en ontvanger der
directe belastingen betreffende haar werknemers.

19.7 DNba B.V. heeft steeds het recht de door de opdrachtnemer terzake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van
de door haar aan de opdrachtnemer te betalen aannemingssom of koopsom in te houden en namens de opdrachtnemer aan de
betreffende bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde ontvanger te voldoen.

19.8 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de opdrachtnemer op eerste verzoek van dNba B.V. verplicht terzake van het
betreffende werk een G-rekening te openen als in de WKA bedoeld. DNba B.V. zal alsdan het recht hebben het gedeelte van de
voor haar aan de opdrachtnemer te betalen aannemingssom of koopsom, dat wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien
van de in lid 1 van dit artikel bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op die G-rekening over te
maken. Deze overmaking strekt dNba B.V. tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de aannemingssom of koopsom. Indien
en zolang de opdrachtnemer dNba B.V. nog niet schriftelijk van het geopend zijn van de G-rekening in kennis zou hebben
gesteld, zal dNba B.V. gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aannemingssom of koopsom in te houden.

19.9 De opdrachtnemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te doen uitvoeren dan na van dNba B.V. vooraf-
gaande schriftelijke toestemming.

19.10 Ingeval de opdrachtnemer enig deel van de overeenkomst door een derde doet uitvoeren, zal hij dit niet doen nadat hij dit
schriftelijk met een derde is overeengekomen, in welke overeenkomst de leden 1 tot en met 11 van dit artikel zijn opgenomen.

19.11 Ingeval van niet of niet behoorlijke nakoming van de door de opdrachtnemer van één van de in dit artikel genoemde verplicht-ingen, is hij aan dNba B.V. een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd. Deze boete beloopt 10% van de tussen dNba B.V. en

de opdrachtnemer geldende aannemingssom of koopsom, onverminderd het recht van dNba B.V. om de overeenkomst door
middel van een schriftelijke, aan de opdrachtnemer verrichte, verklaring te ontbinden en vergoeding van de door dNba B.V. ten
gevolge van het niet nakomen van de verplichtingen uit dit artikel geleden schade te vorderen.

19.12 Voorzover niet in strijd met het bepaalde in bovenstaande leden van dit artikel, zijn de overige artikelen van de voorwaardenvan overeenkomstige toepassing.

Artikel 20 – Geschillen.

20.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen dNba B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomsten worden beslist door de
burgerlijke rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van dNba B.V., voorzover deze daartoe wettelijk bevoegd is.

20.2 De forumkeuze als in het vorige lid genoemd laat het recht van dNba B.V. onverlet om een uit de gesloten overeenkomst
voortvloeiend geschil voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland. Gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier Alkmaar.